AktivVirken

Privatlivspolitik for AktivVirken (GDPR)

Privatlivspolitik for AktivVirken (GDPR)

                                                                                                                                                                                               Dato:  10. juli 2018

Privatlivspolitik for AktivVirken

Vi behandler personoplysninger, og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål, og ud fra foreningens legitime interesser.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

 

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

AktivVirken er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningen AktivVirken

Adresse: Strandpromenaden 1, 4600  Køge

CVR: 35199438

Telefonnr.: 2331 6339

Mail: Aktivvirken@gmail.com

Hjemmeside: Aktivvirken.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger: 

1. Medlemsoplysninger og oplysninger om frivillige:

 Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, by, kommune, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato og mailadresse.

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi får oplysningerne fra dig.

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

 At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent.

At vi kan kommunikere med medlemmerne – enten pr email eller telefon - og sende nyhedsbrev

 At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem

 At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven (herunder ansøgning om kommune midler)

 

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:

 At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen

At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter

 At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.

 At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter

 At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen

 

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring - uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:

Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig et år efter at dit medlemskab, er ophørt.

Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig, et år efter at dit frivillige arbejde ophører.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)

  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
  • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
  • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger. 

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivs politikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside